PODMÍNKY

Nevyhnutnou podmienkou pre užívanie akýchkoľvek služieb ponúkaných na serveri www.porno-sk.cz, je dodržiavanie nasledujúcich podmienok používania služieb serveru www.porno-sk.cz (ďalej tiež len podmienky), čo užívateľ berie na vedomie a stlačením tlačidla "Súhlasím s podmienkami" sa zaväzuje sa tieto podmienky dodržiavať:

 1. Podmienky používania služieb na serveri www.porno-sk.cz sa riadi právnymi predpismi Slovenskej republiky. Užívateľ sa zaväzuje užívať služby na serveri www.porno-sk.cz iba takým spôsobom, aby nedochádzalo k porušovaniu alebo obchádzaniu právnych predpisov Slovenskej republiky.
 2. Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek podmienky zmeniť, a to aj bez predchádzajúceho výslovného informovania užívateľov, pričom zmeny podmienok sú účinné a záväzné od okamihu ich zverejnenia. Užívateľ sa zaväzuje pravidelne sa zoznamovať so znením a prípadnými zmenami týchto podmienok.
 3. Užívateľ berie na vedomie, že len niektoré zo služieb ponúkaných na serveri www.porno-sk.cz sú poskytované bezplatne, ostatné služby je užívateľ oprávnený užívať iba po zaplatení stanoveného poplatku.
 4. Užívateľ berie na vedomie, že prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek, a to aj bez udania dôvodov, odmietnuť alebo zrušiť registráciu (účet) užívateľa, a to bez akejkoľvek náhrady.
 5. Služby ponúkané na serveri www.porno-sk.cz zahŕňajú možnosť zobrazovať a prehrávať audiovizuálny materiály (dáta), ktoré môžu obsahovať erotiku a explicitne sexuálne prvky, ktoré by zo strany niektorých osôb mohli byť vnímané ako pohoršujúce alebo urážlivé a ktoré sú určené výhradne pre osoby staršie ako 18 rokov . Užívateľ sa zaväzuje nesprístupniť tieto materiály neplnoletým osobám.
 6. Užívateľ sa zaväzuje užívať služby ponúkané na serveri www.porno-sk.cz len pre svoje súkromné účely. Užívateľ nesmie tieto služby používať najmä na účely podnikania alebo inej obchodnej činnosti, či už v prospech svoj alebo prospech iného subjektu.
 7. Užívateľ berie na vedomie, že na účely poskytovania služieb ponúkaných na serveri www.porno-sk.cz , môžu byť využívané služby prepojených serverov.
 8. Okrem výslovne povolených prípadov, používateľ nie je oprávnený akokoľvek rozmnožovať, kopírovať, distribuovať, upravovať alebo akokoľvek inak zasahovať do materiálov, ktoré sú umiestnené alebo sprístupnené na serveri www.porno-sk.cz
 9. Užívateľ sa zaväzuje pri užívaní služieb serveru www.porno-sk.cz rešpektovať ostatných užívateľov.
 10. V prípadoch, kedy je užívateľ oprávnený vkladať na server www.porno-sk.cz dáta, zaväzuje sa, že nebude vkladať žiadne dáta, ktoré by mohli predstavovať porušenie, najmä (nie však len) neoprávnený zásah do práv tretích osôb alebo porušenie takýchto práv, predovšetkým autorských či obdobných, prípadne práv na ochranu osobnosti, nekalú súťaž a iné.
 11. V prípadoch, kedy je užívateľ oprávnený vkladať na server www.porno-sk.cz dáta, berie používateľ na vedomie, že plne zodpovedá za ich obsah. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akékoľvek porušenie práv, ktoré môže byť spôsobené umiestnením dát zo strany užívateľa. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie alebo neoprávnené nakladanie s údajmi alebo dátami, ktoré užívateľ dobrovoľne poskytol a zverejnil prostredníctvom serveru www.porno-sk.cz a ku ktorému došlo zo strany tretích osôb.
 12. Užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že prevádzkovateľ je oprávnený bez náhrady kedykoľvek, a to bez uvedenia dôvodu, ako aj bez predchádzajúceho súhlasu alebo oznámenia užívateľovi, odstrániť akékoľvek dáta umiestnená na server www.porno-sk.cz užívateľom
 13. Užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že umiestnením akýchkoľvek dát a materiálov na server www.porno-sk.cz , ktoré spĺňajú znaky autorského diela, zároveň užívateľ udeľuje prevádzkovateľovi bezplatnú, časovo a územne neobmedzenú licenciu na všetky spôsoby použitia takéhoto diela..
 14. Užívateľ berie na vedomie, že server www.porno-sk.cz neslúži na zálohovanie akýchkoľvek dát a prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za stratu akýkoľvek dát umiestnených tu užívateľom. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za akékoľvek dôsledky (škody) spôsobené prípadnou nefunkčnosťou alebo nesprávnym fungovaním služieb serveru www.porno-sk.cz.
 15. Prevádzkovateľ je oprávnený poskytovanie služieb serveru www.porno-sk.cz kedykoľvek meniť, prerušiť alebo ukončiť.
 16. Užívateľ berie na vedomie, že všetky údaje a materiály umiestňuje a zverejňuje na serveri www.porno-sk.cz úplne dobrovoľne. Podmienky ochrany osobných údajov sú upravené v samostatnom vyhlásení.
 17. Užívateľ súhlasí v zmysle zákona o niektorých službách informačnej spoločnosti s tým, že prevádzkovateľ je oprávnený zasielať užívateľovi služieb akékoľvek e-mailové správy, obsahujúce informácie o novinkách, ktoré daná služba ponúka, ao produktoch tretích osôb (obchodné oznámenia). Užívateľ súhlasí v zmysle tohto zákona s tým, že prevádzkovateľ je oprávnený pripájať na záver odosielaných a / alebo prijímaných správ tzv reklamné pätičky, reklamné oznámenie (odkaz vo forme URL sprevádzané reklamnými sloganmi). Užívateľ súhlasí s anonymným užitím registračných a štatistických údajov služby prevádzkovateľom služby a jeho partnerov pre rozvoj a prevádzku služby.
 18. Užívateľ berie na vedomie, že ak porušením týchto podmienok alebo iných povinností užívateľom vznikne prevádzkovateľovi akákoľvek škoda, bude ju prevádzkovateľ po užívateľovi v plnom rozsahu vymáhať. Užívateľ si je zároveň vedomý, že porušením týchto podmienok alebo iných povinností s tým súvisiacich, sa používateľ môže vystaviť riziku nielen občianskoprávneho konania, ale aj riziku trestného stíhania.

Tieto podmienky vstupujú do platnosti 16. 02. 2013Vitajte na porno-sk.cz. Porno video portál pre sexuálne spasenie. Ďakujeme vám porno milovníkom za priazeň. Rýchle prachy, Kasting amatérov, Svetová ale aj Domáca produkcia uspokoja vaše erotické fantázie a potreby. Sexuálna rozkoš, vždy a všade, keď budete mať chuť. Len pocítite závan vzrušenia a prezeranie najlepších porno filmov sa môže začať. Amatérsky Fotografický Materiál, dlhé porno videá, Profilová Porno Zoznamka, možnosť ukladať a zdieľať svoje obľúbené porno nahrávky s dalšími porno nadšencami. Milenecké páry, panny, lezbičky, zrelé ženy, mladí urastení chlapci sa ponúkajú a snívajú o reálnych stretnutiach.
UPOZORNENIE. Všetky naše stránky porno-videa.net, dlheporno.sk, porno-sk.cz/blog, odporúčame navštevovať cez Google Chrome/najlepšie optimalizovaný/ a v režime Inkognito. V tomto nastavení vám pôjdu všetky weby plnohodnotne a zabezpečí sa tým prevádzka aj po finančnej stránke.
Neustále zlepšujeme naše stránky a poskytujeme najlepšíu svetovú porno produkciu. Prajeme veľa príjemných sexuálnych zážitkov a podporte našu snahu vernosťou. Kontaktujte nás.

PORNO ZDARMA Český a slovenský erotický TopList PageRank Checker pornokatalog PORNO ZADARMO

TOPlist